DOOP

Wanneer 'n kindje gedoop word, word hy/sy ingelyf in God se genadeverbond met Abraham. In Sy onvoorwaardelike liefde verbind God Homself aan ons deur die doop. Die doop is 'n seël en teken dat die Heilige Gees ons nou deelgemaak het van God se huisgesin.

Doop vind die eerste Sondag van elke maand plaas. Voornemende doopouers moet die kerkkantoor ten minste twee maande voor die doop kontak.  Inligting ivm die doop en voorafgaande doopgesprek sal dan oorgedra word. Ten minste een ouer moet 'n lidmaat van die gemeente wees. Indien u lidmaat van Heidekoppie is, maar u kind in ‘n ander gemeente gaan laat doop, is die doopgesprekke by Heidekoppie steeds verpligtend aangesien dit die begin van ‘n vennootskap tussen die ouer en die kerk is. Die gebruik is om ‘n herinneringskissie by die doopgeleentheid aan ouers te verskaf ten einde geloofoordrag op ‘n tasbare manier te bewerkstellig. Daar is 'n koste aan die kissie verbonde (meer detail word tydens die doopgesprek verskaf).