Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Identiteit

Die Gemeente met Oop Deure (Open 3:8) is ’n missionale geloofsgemeenskap in Brackenfell.

Opdrag

Om mense te begelei om dissipels (navolgers van Jesus) te wees binne die Koninkryk van God. (Joh 20:21)

Waardes

Om ons opdrag sinvol uit te voer as dissipels van Jesus, verbind ons ons tot ’n leefstyl waarin ons:

  • Ons onderwerp aan God Drie-enig, en ons lewe laat lei deur sy Woord en Gees
  • Lewe as 'n oop geloofsfamilie waarin ons omgee vir mekaar en vir die wêreld
  • Binne verhoudinge mense begelei om dissipels van Jesus te wees
  • Diensbaar is binne ons gemeenskap en ander gemeenskappe in die wêreld
  • Ons gawes, soos deur die Heilige Gees gegee, ontdek en tot voordeel van die liggaam van Christus gebruik
  • Alles biddend, met smeking en danksegging doen

Strategie

  • Maak kontak - Maak kontak met mense oor alle grense
  • Kom bymekaar - Kom bymekaar en bou verhoudings
  • Leer en ontdek - Ontdek saam wie ons in Jesus is
  • Dien - Stel beskikbaar om te dien

Standpunt oor Selfdegeslagverhoudinge.