Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Mercia Conradie
021 981 2839 / 082 574 7418

Die Bediening vir Senior Lidmate is ‘n bediening aan en deur en vir senior volwassenes (60 jaar en ouer).

Die doel van hierdie bediening is om:

  • ‘n liefdevolle tuiste vir seniors in die gemeente te skep.
  • Seniors ten volle te integreer in die intergeneratiewe bediening van die gemeente.
  • Die bio-psigo-sosiale en geestelike behoeftes van senior lidmate in ag te neem in die beplanning van hierdie bediening.
  • Senior lidmate te begelei tot volwaardige dissipels van Jesus en hulle potensiaal vir die Koninkryk van God te ontsluit. Dit behels die mobilisering van seniors tot opbou van die gemeente en uitbreiding van die Koninkryk van God.